Наименование на уъркшопа
Запознаване с концепцията за предприемачество

Инструкции стъпка по стъпка за подготовката и провеждането на уъркшопа

Стъпка 1: Кратко въведение за това каква може да бъде кариерната цел и как тя може да е различна от човек до човек или за един и същи човек в различни периоди от живота му (Приложение 0.1), например:

  • Финансови цели (като получаване на текущ доход или изграждане на активи за продажба в бъдеще)
  • Семейни цели (като създаване на бизнес възможности за членове на семейството)
  • Цели в начина на живот (напр. работа на непълно работно време или в определена индустрия)
  • Професионални цели (като прилагане на идея на практика или работа в определена индустрия)
  • Социални цели (като провеждане на изследвания за лечение на заболяване или предоставяне на услуги на социална група в неравностойно положение)
    • Други …..

Стъпка 2: Дайте на участниците работната таблица (Приложение 0.2) и ги помолете да я попълнят.

Стъпка 3: Дайте им 15 минути да завършат писането или ги улеснете да запишат целите си.

Стъпка 4: Накарайте участниците да представят отговорите си на всяка от целите и да запишат основните моменти за обсъждане на флипчарт.

Стъпка 5: Проведете групова дискусия и свържете основните теми, обхванати от темата, с предприемаческите дейности (напр. поставяне на цели, творчески идеи, работа в мрежа, заетост и т.н.)

Стъпка 1: Кратко представяне на определението за предприемачество (Приложение 0.1)

Стъпка 2: Проблем за решаване: Определяне на важността на мотивите за започване на бизнес

Стъпка 3: Разделете аудиторията на групи. В групата трябва да се определи човек, който ще изпълнява ролята на лидер – мениджър.

Стъпка 4: Определете стена или панел за всяка група и осигурете необходимите материали (маркери, хартия, флипчартове, лепящи се бележки, всякакъв друг материал за плакати). Можете да насърчите участниците да използват материалите, които носят със себе си.

Стъпка 5: Помолете всяка група да направи мозъчна атака относно определянето на важността на техните мотиви за започване на бизнес, след което да представи идеите си на карта – флипчарт. Целта им трябва да бъде да „продадат“ идеите си на други групи, така че за това упражнение се изисква и елемент на презентационни умения. Крайният резултат може да наподобява постерна сесия на конференция.

Студентите ще се запознаят индивидуално с категориите мотиви за стартиране на бизнес (Приложение 0.1). Те дават примери за такива мотиви към дадените категории. Те изграждат своята йерархия според собствената си индивидуална преценка. След това те съобщават своите констатации на членовете на групата. Мениджърът модерира процеса на определяне на йерархията на мотивите, установени от групата.

На флипчарта в централната част напишете слогана: „Мотивации за стартиране на бизнес). След това публиката представя своите мотиви върху цветни карти и предлага да ги постави на флипчарта

в съответствие с принципа: колкото по-важен е даден мотив, според преценката на групата, в процеса на стартиране на бизнес, толкова по-близо трябва да е до центъра на флипчарта. Разбира се, групата трябва да представи своята съгласувана позиция относно позиционирането на дадена тема на картата. (45′)

Стъпка 6: След като времето изтече, помолете всяка група да посети и оцени всички изложегия, създадени от другите групи. Те трябва да си водят бележки, за да могат да се подготвят за етапа на обсъждане. (30′)

Стъпка 7: Съберете всички заедно (всички групи) за класическата кръгла маса за мозъчна атака. Гласувайте за идеите (разработени мотивни карти…), които ви харесват най-много.

Стъпка 8: Отделете 45 минути за последната мозъчна атака между всички групи.

Стъпка 9: Завършете с обсъждането на мотивите за започване на бизнес по отношение на категорията мотиви за стартиране на бизнес.

Стъпка 1: Кратко представяне на основните характеристики на предприемача (Приложение 0.1)

Стъпка 2: Раздайте на участниците „Набор характеристики на предприемача“ (Приложение 0.3) и ги помолете да го попълнят. Профилът на предприемача представя набор от 8 характеристики, които са полезни при управлението на собствен бизнес. За всяка характеристика въведете стойност от 0 до 10. „0“ означава, че те изобщо нямат такава характеристики, а „10“ означава, че тя е развита в много голяма степен (ако е необходимо, струва си да се изяснят отделните характеристики или съмнения, така че всеки участник да го разбере еднакво)

Умения: отговорност, креативност, оптимизъм, икономичност, самостоятелност, подобряване на уменията, планиране, постоянство в преследване на цел.

Стъпка 3: Всеки участник получава лист „Кръг от характеристики на предприемача“, в който се въвеждат тези характеристики (Приложение 0.3 – колело с характеристики на предприемача). Фасилитаторът моли участниците да анализират резултатите и да обмислят как могат да използват характеристиките, за които са си дали най-много точки в тяхната компания. Нека преценят до каква степен най-слабите им качества могат да застрашат бизнес дейността им. Лекторът Ви кани да представи ефектите от самостоятелната работа. В зависимост от това колко време остава, можете да позволите на всеки човек да представи целия кръг от предприемачески отличителни черти или само една избрана с най-висока и най-ниска стойност, заедно с последиците за управление на бизнеса.

Стъпка 4: Обсъдете резултатите с обучаемите и запишете на флипчарт основните заключения относно основните характеристики на предприемача.

Ресурси