Траян Йосифов, ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ И

Обект на изследване в студията е бизнес средата в страната и по-конкретно показатели на външната среда, при които предприятията имат силно ограничени възможности за влияние. Предметът на изслед-ване е свързан с
https://www.researchgate.net/publication/329982602_HARAKTERNI_OSOBENOSTI_I_NASOKI_ZA_PODOBRAVANE